EN
Search
alibaba

­مواد افزودنی (ادتیوها)
دسته بندی مقالات : روانکارهای Ecco V
۱۳ / بهمن / ۱۳۹۴

­مواد افزودنی (ادتیوها)

 

ترکیبات شیمیایی پیچیده ای هستند که به دو گروه عمده تقسیم می شوند. گروه اول موادی هستند که طول عمر روغن موتور را افزایش می دهند. اگر این مواد به روغن پایه اضافه نشده باشند و این روغن در داخل موتور ریخته شود، بعد از طی مسافت بسیار کوتاهی، باید روغن را تعویض کرد.

گروه دوم موادی هستند که محدوده عملکرد روغن را وسیعترمی کنند. برای مثال، روغن پایه های متداول در6- درجه سانتیگراد به تدریج سفت شده و در نهایت منجمد می شوند. در نتیجه با چنین روغنی، هرگز نمی توان به مناطق سردسیر مسافرت کرد. با اضافه نمودن مواد افزودنی خاصی به روغن این امکان به وجود می آید که موتور خودرو در شرایط متنوع جغرافیایی و آب و هوایی به راحتی کارکند.

 

جدول انواع مواد افزودنی وچگونگی عملکرد آنها


مواد افزودني

هدف از كاربرد

چگونگي عملكرد

پاك كننده (Detergents)

پاك كردن و جلوگيري از ايجاد رسوب لجن هاي اسيدي بر سطوح قطعات داخلي موتور.

خنثي كردن اسيدهاي موجود در روغن كه در اثر اكسيداسيون روغن و احتراق سوخت ها بوجود مي آيد

متفرق كننده (Dispersants)

معلق نگاه داشتن ذرات آلودگي در روغن

ذرات كربن و لجن هاي اسيدي را به صورت معلق نگه مي دارند و در نتيجه از ايجاد رسوب جلوگيري مي كند.

ضد اكسيداسيون (Antioxidant)

جلوگيري از اكسيداسيون روغن ها و در نتيجه ايجاد لجن هاي اسيدي

پراكسيدها و هيدرو پراكسيدهاي ناشي از شكست مولكول هاي روغن را به مولكولهاي غير فعال تبديل مي كند.

بهبود دهنده شاخص گرانروي (VI-Improvers)

كم كردن تغييرات گرانروي در برابر تغييرات درجه حرارت

در اثر افزايش دما ، ميزان حلاليت پليمر در روغن افزايش يافته و اين پديده از سرعت كاهش گرانروي روغن بر اثر افزايش دما مي كاهد.

ضد خوردگي ضد زنگ (Anti-Corrosion-Anti-Rust)

كاهش خوردگي و زنگ زدگي قطعات فلزي در تماس با روغن.

با ايجاد لايه محافظ بر سطح فلز از واكنش مابين سطوح فلزي و اسيدهاي آلي خورنده و آب جلوگيري مي كنند.

ضد كف (Anti Foam)

مانع از كف كردن روغن مي شود ، كشش سطحي روغن را كاهش مي دهد.

با كاهش كشش سطحي لايه روغن سطح حباب هاي كف بسيار ناپايدار شده و به سرعت پارهمي شود.

بهبود دهنده اصطكاك (Friction Modifiers)

كاهش اصطكاك ميان سطوح متحرك ما شين آلات در شرايط روانكاري مرزي.

از طريق سر قطبي زنجير به سطح فلز جذب شده و در نتيجه تماس بين دو سطح كاهش يافته و اصطكاك كم مي شود.

پائين آورنده نقطه ريزش (Pour Depressants Point)

جلوگيري از انجماد روغن در درجه حرارتهاي پائين.

جلوگيري از ايجاد شبكه هاي كريستالي منظم كه قادر به حبس مولكولهاي روغن در خود باشد.

ضد سايش (Anti-Wear Agents)

جلوگيري از سايش قطعات ماشين آلات.

 

نظير بهبود دهنده هاي اصطكاك ، با اين تفاوت كه ماده افزودني با سطح فلز تركيب شيميايي ايجاد كرده و در نتيجه مكانيزم جلوگيري از تماس سطوح فلزي در شرايط سخت تر نيز امكان پذير است.

فشار بالا (EP Agents)

جلوگيري از فرسايش سطوح فلزي در شرايط روانكاري مرزي و فشارهاي بسيار بالا.

نظير مواد افزودني ضد سايش با ايجاد تركيبات قوي تر.